Εγκατάσταση 01

Κεντρική Διεύθυνση & Αποθήκη A

Παλαιά Οδός Άργους-Τρίπολης, Μύλοι Λέρνας
21200, Μύλοι, Ελλάδα

Εγκατάσταση 02

Παραγωγή

2ο χιλιόμετρο Άργους - Ναυπλίου
21200, Aργος, Ελλάδα

Εγκατάσταση 03

Αποθήκη B

Επαρχιακή Οδός Ινάχου-Νέου Ηραίου
Άργος 21200, Ίναχος, Ελλάδα

Ώρες εξυπηρέτησης

Τηλεφωνικό Κέντρο
Δευτέρα με Παρασκευή
8:00 - 16:00

Υποδοχή Εγκαταστάσεων
Δευτέρα με Παρασκευή
8:30 - 14:00

+30 27510 20920-2

Corporate Information

Registration Information

Legal Name

Trade Name

Address

Telephone

Fax

Web Page

Εmail

Employee Size
(Range)

Export

Import

Data Collection Year

Dimas SA Producer of Solar Products and Energy Solutions

Dimas Solar

2nd km Argos-Nafplio
21200, Argos, Greece

+30 27510 20920-2

+30 27510 62671

dimas-solar.gr


130

Yes

Yes

2022

Line of Business

SIC Codes (Indicatively)

Year of Registration

Registration Number

Legal Representative

One Stop shop in solar thermosiphon systems manufacturing and subcontracting. Activities cover the entire spectrum of operations - raw material to end product, with integrated Design - Cutting - Forming - Machining - Welding - Coating - Assemble - Printing - Packaging - Testing - Transportation solutions.
Import, export and trade of raw materials.
Our product range includes more than 89 different item types, such as:

- Solar collectors
- Thermosiphon tanks
- Mounting structures
- Accessories kits
- Solar absorbers & strips
- Complete thermosiphon solutions


84191900, 84199085, 84191200

1979

EL094377510

Mr. Anastasios Dimas

Η Εταιρεία

Πληροφορίες μητρώου

Επωνυμία

Διακριτικός τίτλος

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Ιστοσελίδα

Εmail

Αριθμός υπαλλήλων
(Εύρος)

Εξαγωγές

Εισαγωγές

Έτος συλλογής δεδομένων

Δήμας Α.Ε.Β.Ε. - Παραγωγή ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων

Dimas Solar

2ο χλμ. Άργους-Ναυπλίου
21200, Άργος, Ελλάδα

+30 27510 20920-2

+30 27510 62671

dimas-solar.gr


130

Ναι

Ναι

2022

Τομέας δραστηριότητας

Δασμολογικοί κωδικοί (ενδεικτικά)

Έτος ίδρυσης

ΑΦΜ

Νομικός Εκπρόσωπος

Εταιρία σταθμός στην κατασκευή και υπεργολαβία ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, με ολοκληρωμένες λύσεις, όπως Σχεδιασμός - Κοπή - Μορφοποίηση - Μηχανική - Συγκόλληση – Επίστρωση - Συναρμολόγηση - Εκτύπωση - Συσκευασία - Έλεγχος - Μεταφορές.
Εισαγωγές, εξαγωγές και εμπόριο πρώτων υλών.
Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει περισσότερους από 89 διαφορετικούς τύπους ειδών, όπως:

- Ηλιακούς συλλέκτες
- Θερμοσιφωνικά δοχεία
- Βάσεις στήριξης
- Υλικά σύνδεσης
- Ηλιακούς απορροφητές & strips
- Ολοκληρωμένα θερμοσιφωνικά συστήματα


84191900, 84199085, 84191200

1979

094377510

κ. Αναστάσιος Δήμας